Certifikati i standardi

ISO 16949:2016: Standard automobilske industrije

 

Zahtjevi prema sistemima za upravljanje kvalitetom za serijsku i pojedinačnu proizvodnju u automobilskoj industriji.Standard za upravljanje kvalitetom u automobilskoj industriji definiše zajedno sa zahtjevima specičnim po kupca u autoindustriji kao i sa zahtjevima iz ISO 9001:2015 i samim ISO 9001:2015 osnovne zahtjeve prema sistemima za upravljanje kvalitetom u serijskoj proizvodnji i proizvodnji rezervnih dijelova u automobilskoj industriji.

IATF 16949:2016 predstavlja jednu inovativnu normu, koja naglašava jaku orijentisanost prema kupcu, te koja obraća pažnju na ranije zahtjeve specifične po kupca u jednoj konsolidovanoj formi.

ISO 9001:2015: Sistemi upravljanja kvalitetom

Standard specificira zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom kada organizacija treba da pokaže svoju sposobnost da konzistentno isporučuje proizvode i usluge koje zadovoljavaju zahtjeve kupca i primjenljive zakonske i regulatorne zahtjeve, i ima za cilj da poveća zadovoljstvo kupca efektivnom primjenom sistema, uključujući procese za poboljšavanje sistema i za obezbjeđenje usaglašenosti sa zahtjevima kupca i primjenljivih zakonskih i regulatornih zahtjeva.

ISO 14001:2015: Sistemi okolinskog menadžmenta

Svrha ovog međunarodnog standarda jeste osigurati organizacijama okvir zaštite okoline i odgovora na izmjene njenog stanja u ravnoteži sa društveno-ekonomskim potrebama. Njime se specificiraju zahtjevi koji omogućavaju organizaciji da ostvari predviđene ishode, koje ona postavlja za svoj sistem okolinskog menadžmenta.

ISO 45001:2018: Sistemi upravljanja zdravljem i bezbjednošću na radu

Svrha OH&S sistema upravljanja je da obezbjeđuje okvir za upravljanje OH&S rizicima i prilikama. Cilj i predviđeni ishodi OH&S sistema upravljanja jesu sprečavanje povreda u vezi s radom i narušavanja zdravlja radnika i pružanje bezbjednih i zdravih radnih mjesta. 

CQI 11 i 12 logotip (1)

CQI 11 & CQI 12: Specijalni procesi AIAG grupacije

CQI 11 – Plating System Assessment

CQI 12 – Coating System Assessment

 

Ocjena sistema za površinsku zaštitu je provedena kroz AIAG radnu grupu, a zahtjevi su komplementarni (dodatni) kupčevim zahtjevima i zahtjevima standarda. Ova ocjena sistema za površinsku zaštitu može biti iskorištena za ocjenu sposobnosti neke organizacije da ispuni zahtjeve ovog standarda, zahtjeve kupaca, regulaciono, kao i za ocjenu zahtjeva te organizacije kroz samoocjenjivanje. Ocjena sistema podržava automotiv pristup procesu kao što je opisano u IATF 16949:2016.

Cilj ocjene sistema za površinsku zaštitu je razvoj menadžmenta sistema, koji bi osigurao kontinuirana poboljšanja, naglašavajući prevenciju grešaka i smanjivanje promjena i otpada u lancu dobavljača. Ocjena sistema za površinsku zaštitu je namjenjena da obezbjedi zajednički pristup menadžmentima sistema za površinsku zaštitu za automotiv proizvodnju i organizacije servisnih (zamjenskih) dijelova.